אותו היום שנחה נפשו של רבי יהודה הנשיא גזרו חכמים תענית, ביקשו רחמים ואמרו: “כל מי שיאמר שרבי יהודה נפטר ידקר בחרב”.

עלתה שפחתו של רבי יהודה לגג ואמרה: “עליונים מבקשים את רבי והתחתונים מבקשים את רבי, יהי רצון שיכופו תחתונים את העליונים – שלא ימות רבי יהודה הנשיא”. ראתה השפחה את ייסוריו הרבים של רבי יהודה, את כאביו ואת צערו ואמרה: “יהי רצון שיכופו עליונים את התחתונים וייסתלק רבי לבית עולמו”. אך החכמים לא פסקו מלבקש רחמים על רבי.

נטלה השפחה כד והשליכה אותו מהגג לקרקע. רעש שבירת הכד הפתאומי היה חזק ביותר וברגע אחד פסקו חכמים מלבקש רחמים, באותו הרגע נפטר רבי יהודה הנשיא.

פנו חכמים לבר קפרא ואמרו: “לך ובדוק את רבי”. הלך ומצאו שנפטר. קרע את לבושו, החזיר את הקרע לאחוריו שלא ייראה ואמר: “אראלים ומצוקים אחזו בארון הקודש ניצחו אראלים את המצוקים, ונשבה ארון ה'” – מלאכים וצדיקים אחזו בארון הקודש, ניצחו מלאכים את הצדיקים ונשבה ארון הקודש – רבי יהודה.

שאלוהו חכמים: “רבי נפטר?” השיב להם בר קפרא: “אתם אמרתם, אני לא אמרתי שהרי גזרו – מי שיבשר את מותו של רבי ידקר בחרב…” (כתובות כד’.)

בכל יום אנו מברכים את מכרנו ומאחלים להם: “יום טוב בשורות טובות”. אך עינינו רואות שלא תמיד היום טוב והבשורות לעיתים אינן טובות.
אל תהיה אתה זה המבשר אותן, השתדל שמפיך ייצאו תמיד רק בשורות טובות, שפיך יפיק מילים טובות, פרגונים, עידודים ושמחות.

אדם המרגיל עצמו לדבר תמיד טוב, להשמיע שמחות ודברים נעימים לנפש האדם, זוכה בכל אמירה לשמח את חברו ובכך לשמח את בוראו. ולא עוד אלא אליו יגיעו הדברים הטובים, השמועות הטובות, והשמועות הפחות טובות יעברו על פניו כלא היו…

היה אתה זה המדבר טוב, המבשר את הטוב ולא חלילה עושה את עצמך כמוקד שמועות המפיץ ידיעות לכל הארץ, רוחש רע ומבשר לא טוב.

אמר שלמה המלך: “מַיִם קָרִים עַל נֶפֶשׁ עֲיֵפָה וּשְׁמוּעָה טוֹבָה מֵאֶרֶץ מֶרְחָק” (משלי כה’, כה’) – “כמו שהנפש העייפה תיקח הנאה ותועלת במים הקרים להשיב לפנימי הגוף החום הטבעי שהתפזר מפני התנועה כן יקח האדם הנאה גדולה ותועלת בשמועה טובה שתגיע לו מארץ מרחק בקרוביו ואוהביו כי זה ישיב נפשו אליו כמו שישיבו המים הקרים את נפש העייף אליו” (רלב”ג)

“מאוֹר עֵינַיִם יְשַׂמַּח לֵב שְׁמוּעָה טוֹבָה תְּדַשֶּׁן עָצֶם” (משלי טו’, ל’) – “שמועה טובה תדשן עצם – יתרון יש לשמועה טובה, כי מלבד שתשמח הלב השומע היא תדשן את עצמותיו. רבה תועלת המגעת מן האוזן מאשר תגיע מן העין” (רבי יונה גירונדי)

כמה מעלות יש לשמועות טובות, היה אתה זה המבשר אותן…

אז…
יום טוב ובשורות טובות
לגאולת והצלחת עם ישראל. אמן!