חיבור האדרא זוטא נכתב ע”י רשב”י ביום הסתלקותו, כל חייו חכה והשתוקק להגיע ליום זה בו הותר לו לגלות סודות עליונים ועצומים שלא הותר לו לגלות כל ימיי חייו .. יום הסתלקותו היה מעמד אדיר ועצום בשמים, ובאו לשמוע את סודותיו הקב”ה והשכינה הקדושה וכל נשמות הצדיקים יצאו ממשכנם בגן עדן כולל כל 70 צדיקים כנגד שבעים סנהדרין, שבאו ללוות את נשמת הרשב”י בפטירתו.

האדרא זוטא היא גילוי סודות של כוחות עליונים בעולם אצילות ,שמשתלשלים דרך כל העולמות עד העולם הזה .. רשב”י בגילוי סודותיו תקן תיקונים שבו אפשר יהיה לקבל את אותו שפע עליון באופן מתוקן ומסודר בעולם הזה, דרך י”ג תיקונים דיקנא הנקראים גם י”ג מידות הרחמים, הם צינורות שרק דרכם ניתן לקבל כל הטוב והעונג שאדם שואף לקבל בעולם הזה. וברגע שהצנורות פועלים ומעבירים השפע העליון באופן מתוקן נקרא שיש “מזל” (מהמילה נזילה) ברגע שלא מעבירים הברכה והשפע, העולם ו/ או האדם נמצאים בדין בעיכוב בשל עבירות (כמו למשל בשנת בצורת, כשהגשמים לא יורדים ונדרשים לתיקון הדין הרבה תפילות צומות וכו) .והכל נכון הן לגבי הפרט והן לגבי הכלל.

מדוע כדאי לי לקרוא/לגרוס את האדרא זוטא?

ראשית כל הקורא /וגורס בזוהר, הופך להיות שותף של הרשב”י בקירוב הגאולה, מבטל מעל עצמו ומשפחתו כל גזירות קשות ורעות, מתקן נפשו ונשמתו וזוכה להתברך בשפע עליון.

והעוסק בזוה”ק ובתורת האר”י הקב”ה משתבח בו בפמליא שלו בכל יום ודיוקנו נרשם בין אוהבי ואהובי המלך ומכריזים לפניו ” הוו זהירין בדיוקנא הפלוני” ואפילו הקב”ה גוזר גזירות, יש לו רשות לבטלם.

ובגלל שעוסקים בזוהר הקדוש באורות עליונים אזי ע”י האור הגדול החושך מסתלק מהעולם ומתבטלים הרבה דינים וקליפות מהקדושה.

בזכות הקריאה והלימוד בספר הזוהר הקדוש מובטח לנו שנזכה ונגאל ברחמים ללא צרות ויסורים רח”ל. דבר זה מובא בספר הזוהר מפי קודשו של משה רבנו ע”ה “רעיא מהמנא” אשר היה נגלה לרבי שמעון ולחבריו במעמד מלא הוד ומגלה להם סתרי תורה וכך אמר משה רבנו ע”ה לרשב”י בזוה”ק בפרשת נשא: “בהאי חיבור דילך דאיהו ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי”. ביאור הדברים: בזכות החיבור שלך- ספר הזוהר הקדוש -יצאו בני ישראל ברחמים ללא צרות וייסורים וללא צער וחבלי משיח:

ספר הזוהר הקדוש הוא נמשל ל”תיבת נוח” אשר כל העוסק בו ינצל מהמבול שעתיד לשטוף את דורינו- הדור האחרון.

כמו כן רשב”י עצמו מגן על הגורסים את הזוהר הקדוש (רצ”ב הסיפורים)

סיפור 1 (רשב”י הציל ממוות אדם בשם “ברה” שנגזרה עליו מיתה מצד הממשל, ושום תחנון לא עזר לבטל הגזרה מצד ראשי הקהילה היהודית. אולם רק בגלל ש”ברה” היה מקריא את הזוהר הקדוש בכל יום באשמורת הבוקר לגאון הקדוש רבי שלום עגיב מטריפוליי , אזי הרשב”י הציל את “ברה” ממוות ע”יכ שהתגלה למושל והרגיש שמכים אותו מכות נמרצות ואמר: אני שמעון בר יוחאי שרבי שלום הוגה בספרי, ועתה רצונך להמית את השמש הקוא חפניו בספר ולהשבית את שמחתח=י, ברעדה קם המושל, קרא לאנשי המשמר ויצא עמם לבית האסורים ובעצמו שיחרר את “ברה” מכלאו, .,

סיפור 2: , מעשה נורא שסיפר ר’ רפאל בוגנים שליט”א על מעשה שהיה במרוקו- שהיה אדם שגרס כל יום זוהר הקדוש וכיון שהיה משותק לא יכול היה להפוך את דפי הזוהר, וכל פעם מישהו מבני ביתו היה הופך לו את דף הזוהר. וביום מן הימים, יצאו בני ביתו מהבית , ולא היה מי שיהפוך לאותו אדם את הדפים, ואותו אדם קרא שוב ושוב את אותו הדף, והתחיל להזיל דמעות שלא יכול להמשיך להתקדם בקריאת הזוהר, והנה מופיעה לפניו דמות “באתי לעזור לך ללמוד כרצונך, אני רבי שמעון ומכיון שאתה עמל כל היום בתורתי, באתי לרפא אותך וכך תוכל להפוך הדפים כרצונך ולא תצטרך לזולתך.)

הסבר כללי

צריך להבין שבכלליות כל הבריאה של העולמות עליונים והתחתונים מורכבת מפנימיות וחיצוניות.

· בפנימיות הכל מושלם ושולט בו רק הטוב- זו היא מציאות פנימית מושלמת שיש בה רק טוב ורחמים ואין בה שום צד של רע. . זו היתה המציאות שלפני חטא אדם הראשון- כאשר היה בגן עדן

· ובחיצוניות- יש טוב ורע, זוהי מציאות לא מתוקנת שיש בה הרבה הסתר חושך ובלבול קליפות וס”א (- בגלל חטא אדה”ר- נוצר מצב של בלבול ועוות שמסתירים את האמת -ומה שנתפס לנו לפעמים כטוב ומהנה, הוא בעצם רע ע”פ האמת , ומה שנראה לנו כרע- הוא טוב ע”פ האמת). זו בעצם גם המציאות שאנו חווים בגשמיות של העולם הזה, שירדנו אליו לצורך תיקון של חטא אדם הראשון, .. ובמציאות הזו בשל ההסתר אנו לא מרגישים את השגחת ה’, אנו נמצאים בנקודה הכי נמוכה וחשוכה ביחס לכל האור והבהירות והיופי של העולמות העליונים .

י”ג מידות הרחמים או י”ג תיקוני דקנא- הם צנורות המקשרים בין העולמות העליונים לתחתונים, כל הברכה השפע והעונג הזורמים מאינסוף חייבים לעבור דרך צינרות אלה אל העולם הזה.

כל המזל והברכה של האדם באה דרך צינורות האלה. מזל בא מלשון נזילה, שהשפע זורם ונוזל בחופשיות דרך הצנורות אל האדם בעולם הזה. אולם כאשר הצינורות נסתמים בשל עבירות ר”ל שאדם עושה, השפע והמזל לא זורמים, ומתעכבים בשמיים ולא יורדים. ואז נוצר לאדם עיכוב בזוגיות, בזרע של קיימא , בפרנסה, בבריאות. וכמו שיש לאדם המזל שלו כך, יש לכלל, לכל מדינה/עם את המזל שלה, הכל לפי מאזן הזכויות והעבירות של אותו אדם/ עם/מדינה/כלל.

מתי מופעלים הצינורות האלה? באופן כללי הם פועלים בכל תפילותינו בימי חול ובשבתות ובחגים שאז יש עילוי לשכינה, וכן ובברכות שאנו מברכים, שאז אנו מוריקים שפע עליון לעולם הזה

אולם יש דרך להפעיל ולפתוח צנורות אלה רק ע”י קריאת י”ג התיקונים, שברגע שקוראים אותם, הם מנענעים/פותחים את הצנורות העליונים, פותחים “הסתימות” שנוצרו בצינורות, ואז הדינים נמתקים מעל האדם/ והשפע זורם מאליו, כמו שמים מצד טבעם שואפים לזרום ולרדת מטה מטה, כך השפע והברכה רוצים ליזול ולרדת ולהשקות את האדם והעולם בכל טוב.

בספר האדרא כתוב שאפילו אם נגזרה גזרה על בנאדם, כח י”ג התיקונים הוא כ”כ עצום וגדול, שיש בכוחו לבטל הגזירה ולהמתיק את הדין. וזאת למה? בגלל שכמו שנאמר , באמצעות התיקונים הללו אנו מתעלים מעלה מעלה לפנימיות העולמות, כמו מתעלים למציאות עליונה שכולה רחמים גמורים ,ששם אין שום רע, אין שום דין והכל טוב-, והרע התחתון מתבטל לפני הטוב העליון שהוא רחמים גמורים.

כמו על דרך משל: : נער שהתנהג לא טוב ועשה מעשה שלא יאה, מה תהיה התוצאה של הבירור והמשפט שיעבור? הכל תלוי מי ישפוט אותו, אם המורה או מנהל ביה”ס או המשטרה יצטרכו לשפוט אותו, אזי המשפט יהיה ע”פ החוקים של הכתה/ הבי”ס/ משטרה של מה שעשה, ואולי גם תהיה מידת רחמים לפי רוב מעשיו הקודמים. אולם אם יבקשו מאביו של הנער לשפוט אותו, ברור לגמרי , שאביו יסלח מיידית לבנו, וימצא את כל התירוצים לשפוט אותו לקו זכות, ולרחם עליו. וזאת למה? כי על כל הפשעים תכסה האהבה. ולכן כאשר אנו קוראים את הי”ג מידות רחמים, אנו עולים למציאות שכולה רחמים גמורים- של אב הרחמן, שפותחת בפנינו את כל צנורות השפע והמזל לעצמינו לכלל עם ישראל והעולם כולו.

מתוך דף הפייסבוק “בית האדרא – גילוי אור דעתיקא קדישא