לעיתים נדרשים בתי-המשפט להכריע בסכסוכים בין ילדים להוריהם, בין אם מדובר בסכסוך רכושי ובין אם מדובר בתביעות העוסקות בתופעה ההולכת ומתעצמת של ניכור הורי. בשל מורכבותו של הסכסוך המשפחתי, והבעייתיות הטמונה בו מטיבו וטבעו, נאלצים השופטים להתוות דרכים יצירתיות לפתרון הסכסוך. לאחרונה, ניתן פס”ד הממחיש יותר מכל תביעות כגון דא. עוה”ד טל איטקין עומדת על חשיבותו וייחודו של פסק-הדין.

תחילת הפרשה בתביעה שהגיש האב כנגד בנו, בה דרש את סילוק ידו של הבן מדירה שבבעלותו. האב טען כי אפשר לבנו להתגורר בדירה לתקופה מוגבלת תוך שהוסכם כי הבן יפנה את הדירה לבקשת האב במידה ויזדקק לה. לטענת האב, בתקופה שקדמה לתביעה נאלץ להתמודד עם איומים והתנכלות מצד הבן שאף החמירו לכדי אלימות שהפגין הבן כלפי האב, אשר ביקש בתגובה מבנו להסתלק מן הדירה שבבעלותו.

מנגד טען הבן, שעה שקיבל את הדירה הנכס היה במצב שאינו ראוי למגורים ואילץ אותו לערוך שיפוץ מאסיבי בנכס. לפיכך טען הבן, כי רכש את הדירה מאביו עת שילם לו 150,000 ₪ נוסך על עלות השיפוץ.

לאורך ההליך, נאלץ בית-המשפט להתמודד עם גרסאות סותרות ושונות שהעלו הצדדים, אך לבסוף הוסכם כי האב אכן התיר לבנו להתגורר בדירה לתקופה מוגבלת בזמן. בית-המשפט העריך, כי הרשות ניתנה לתקופה של 5 שנים, משמע שבשנת 2016 על הבן לפנות את דירת האב.

אולם, פסיקת בית-המשפט לא תמה בקביעה זו, מבהירה עו”ד טל איטקין המתמחה בתחום דיני המשפחה, המעמד האישי והירושה. השופטת גליק קבעה, כי על האב להשיב לבנו במועד מסירת הדירה את סכומי הכסף שהשקיע עבור שיפוצה והשבחתה, בתוספת ריבית והצמדה, בעוד שהבן מנגד אינו מחויב בתשלום דמי שימוש כלשהם בדירה עבור השנים בהם התגורר בה.

אין ספק כי הסכסוך שהינו אזרחי במהותו, נדון ע”י הערכאה השיפוטית תוך שימת דגש על העובדה שהצדדים להליך הינם בני-משפחה, להבדיל מתביעות לסילוק יד בין נצים “זרים” זה לזה. נראה, כי בתי-המשפט, אשר מודעים להשלכות רחוקות הטווח שיוצרות פסיקותיהם על היחסים בין הצדדים להליך, מנסים בכל דרך להכריע בסכסוך באופן ששני הצדדים ירגישו כי יצאו “נשכרים”, מתוך תקווה כי יחסי הצדדים ישוקמו בעתיד. לפסיקות בתי המשפט השלכות הרות גורל בעיקר במקרים בהם עסקינן בתביעות של הורים כנגד ילדיהם או ילדים כנגד הוריהם, נוכח המורכבות שבהליך מסוג זה. יש לברך פסיקות הרואות בסכסוך האזרחי בין הורים לילדים סכסוך ייחודי ומכריעות בסכסוך באופן המותיר פתח ליישור ההדורים בין הצדדים.